Szkoła Podstawowa im. Bł. Jana Pawła II
w Kiczorach

Slide background

Raport dostępności

Kategoria:

images/pdf/raport.pdf

Strona 1

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

ul. Wspólna 2/4, 00-926

Warszawa

Nazwa i adres podmiotu publicznego

Szkoła Podstawowa im. Bł. Jana Pawła II w Kiczorach

Raport o stanie

zapewniania dostępności

podmiotu publicznego

Portal sprawozdawczy GUS

portal.stat.gov.pl

Urząd Statystyczny

ul. St. Leszczyńskiego 48

20-068 Lublin

Numer identyfikacyjny

REGON 49066377800000

Stan w dniu 01.01.2021 r. Termin przekazania:

do 31.03.2021 r.

Obowiązek przekazania danych wynika z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

(Dz.U. 2019 poz. 1696, z późn. zm.).

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu podmiotu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

E-mail kontaktowy osoby, która

wypełniła formularz

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon kontaktowy 182634515

Data 2021-03-30

Miejscowość Kiczory

Lokalizacja siedziby podmiotu

Województwo WOJ. MAŁOPOLSKIE

Powiat Powiat nowotarski

Gmina Lipnica Wielka (gmina wiejska)

Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:

[ ] 1) ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego

[ X ] 2) wojewody

[ ] 3) nie dotyczy

W przypadku wskazania odpowiedzi „nie dotyczy” prosimy o podanie wyjaśnień:

Dział 1. Dostępność architektoniczna

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub

obsługę interesantów:

1

1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier

poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne ?

[ ] TAK

[ X ] NIE

[ ] W części budynków tak, w części

nie

W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o

podanie liczby budynków, w których podmiot zapewnia wolne od barier poziome i

pionowe przestrzenie komunikacyjne:

2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania

architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia,

które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem

[ ] TAK

[ X ] NIE

[ ]

Strona 2

pomieszczeń technicznych? W części budynków tak, w części

nie

W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o

podanie liczby budynków, w których podmiot umożliwia dostęp do wszystkich

pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych:

3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na

temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub

głosowy?

[ ] TAK

[ X ] NIE

[ ] W części budynków tak, w części

nie

W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o

podanie liczby budynków, w których podmiot zapewnia informację na temat

rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy:

4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku

(tych budynków) osobie korzystającej z psa asystującego?

[ ] TAK

[ X ] NIE

[ ] W części budynków tak, w części

nie

W przypadku wskazania odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” –

prosimy o podanie liczby budynków, do których podmiot zapewnia wstęp osobie

korzystającej z psa asystującego:

5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków)

osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w

inny sposób?

[ ] TAK

[ X ] NIE

[ ] W części budynków tak, w części

nie

W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o

podanie liczby budynków, w których podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi

potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób:

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej

Proszę zamieścić tu słowny opis dostępności architektonicznej, wykraczający poza

informacje ujęte powyżej – opis ten będzie stanowić część raportu, który są

Państwo zobowiązani opublikować na swojej stronie podmiotowej Biuletynu

Informacji Publicznej, a w przypadku braku strony podmiotowej Biuletynu

Informacji Publicznej – na swojej stronie internetowej

-

Dział 2. Dostępność cyfrowa

Dane w tym dziale odnoszą się do zgodności z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i

aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848), zwaną UdC, w związku z art. 2 oraz art. 6 pkt 2 ustawy UzD.

1. Liczba prowadzonych stron internetowych i

udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot

posiada deklarację dostępności

Liczba stron: 0

Liczba aplikacji: 0

Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

Lp. ID a11y-url ID a11y-status ID a11y-data-sporzadzenie

nie posiada deklaracji dostępności Liczba stron: 1

2. Liczba prowadzonych stron internetowych i

udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot

Strona 3

Liczba aplikacji: 0

Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Lp. Adres strony internetowej Zgodność z UdC

001 www.spkiczory.pl [ ] Zgodna

[ ] Częściowo zgodna

[ X ] Niezgodna

Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Lp. Nazwa aplikacji mobilnej i adres do jej

pobrania

Zgodność z UdC

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej

(proszę zamieścić tu słowny opis dostępności cyfrowej,

wykraczający poza informacje ujęte powyżej – opis ten będzie

stanowić część raportu, który są Państwo zobowiązani

opublikować na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji

Publicznej, a w przypadku braku strony podmiotowej Biuletynu

Informacji Publicznej – na swojej stronie internetowej)

-

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych

sposobów/środków wspierających komunikowanie się?

(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź dla każdego sposobu/środka wymienionego w podpunktach a–h)

a. Kontakt telefoniczny [ X ] TAK

[ ] NIE

b. Kontakt korespondencyjny [ X ] TAK

[ ] NIE

c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS,

MMS lub komunikatorów internetowych

[ ] TAK

[ X ] NIE

d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów

internetowych

[ ] TAK

[ X ] NIE

e. Przesyłanie faksów [ ] TAK

[ X ] NIE

f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub

aplikacje (tłumaczenie online)

[ ] TAK

[ X ] NIE

g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty [ ] TAK

[ X ] NIE

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” – prosimy określić w jakim czasie od

zgłoszenia potrzeby podmiot zapewnia kontakt osobisty z tłumaczem języka

migowego:

[ ] od razu

[ ] w ciągu 1 dnia roboczego

[ ] w ciągu 2-3 dni roboczych

[ ] powyżej 3 dni roboczych

Strona 4

h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty) [ ] TAK

[ X ] NIE

2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób

słabosłyszących, takich jak np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na

podczerwień (IR), systemy Bluetooth?

[ ] TAK

[ X ] NIE

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie liczby

posiadanych urządzeń lub środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących:

Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:

(liczba ta powinna być zgodna z sumą stron internetowych wykazanych w Dziale 2)

1

3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej

działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:

(zaznaczyć jedną odpowiedź dla każdego sposobu/środka wymienionego w podpunktach a–c)

a. tekstu odczytywalnego maszynowo? [ ] TAK

[ X ] NIE

[ ] Na części stron tak, na części nie

W przypadku odpowiedzi „Na części stron tak, na części nie” – prosimy o podanie

liczby stron, na których podmiot zapewnia informację o zakresie swojej działalności

w postaci tekstu odczytywalnego maszynowo:

b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo? [ ] TAK

[ X ] NIE

[ ] Na części stron tak, na części nie

W przypadku odpowiedzi „Na części stron tak, na części nie” – prosimy o podanie

liczby stron, na których podmiot zapewnia informacje o zakresie swojej działalności

w postaci nagrania treści w polskim języku migowym:

c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)? [ ] TAK

[ X ] NIE

[ ] Na części stron tak, na części nie

W przypadku odpowiedzi „Na części stron tak, na części nie” – prosimy o podanie

liczby stron, na których podmiot zapewnia informacje o zakresie swojej działalności

w postaci informacji w tekście łatwym do czytania:

4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r.

do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami możliwość

komunikacji w formie określonej w tym wniosku?

(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

[ ] TAK

[ X ] NIE

W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:

Liczba wniosków – ogółem:

Nazwy użytych form komunikacji określonych we wnioskach ze wskazaniem liczby

użyć każdej z tych form:

(wpisać słownie np. alfabet Lorma - 1 raz, druk w alfabecie Braille’a - 3 razy)

Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym

Uwaga: poniższe pytania odnoszą się do okresu sprawozdawczego – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r.

1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w [ ] TAK

Strona 5

postaci wsparcia innej osoby?

(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

[ X ] NIE

W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:

Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci wsparcia innej

osoby:

Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego

2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w

postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych

technologii?

(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

[ ] TAK

[ X ] NIE

W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:

Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci wsparcia

technologicznego:

Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego

3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w

postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu?

(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

[ ] TAK

[ X ] NIE

W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:

Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci zmian w

organizacji funkcjonowania podmiotu:

Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego

4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w

sposób inny niż wymienione wyżej?

(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

[ ] TAK

[ X ] NIE

W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:

Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w sposób inny niż

wymienione wyżej:

Na czym polegało zapewnienie dostępu alternatywnego w sposób inny niż

wymienione wyżej:

Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego